Информация

КОНЦЕПЦИЯ

КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ

Композицията на сградата е изградена от едно основно тяло, формирано от обема на застрояването и. Потърсено е ясно изразено хоризонтално членение, което е осъществено от фасадни елементи – еркери, тераси, парапети, и др. Изборът на цветовете и пропорционирането на отворите и плътните части по фасадите допълват образа на сградата, ясно подчертаващ жилищния и характер. Потърсен е адекватен отговор на обкръжаващата среда и изложението на фасадите спрямо световните посоки и гледката към Витоша, посредством просторни балкони със стъклени парапети и широки прозоречни отвори и витрини на дневните. Потърсено е визуално отделяне на приземния етаж от цялостния обем на сградата чрез третиране на фасадата по различен начин.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

Сградата е решена с един подземен етаж и шест надземни, от които последният е подпокривен по смисъла на ЗУТ. Подземното ниво е заето от самостоятелни гаражи. Във всички надземни етажи се разполагат жилища. Сградата се обслужва от едно централно разположено вертикално комуникационно ядро, състоящо се от стълбище и асансьор за 8 лица (630 кг товароподемност). Достъпът от него до отделните жилища е посредством два етажни коридора по дължина на сградата. Коридорите обуславят разположението на жилищата по двете дълги фасади на сградата с изложение изток и запад. Южният фронт е зает от два по-големи тристайни апартамента.

Общият брой жилища е 45. Всяко от жилищата съдържа следните помещения:

 • Входно предверие
 • Дневна и трапезария с кухненски бокс
 • Една или две спални
 • Баня-тоалетни
 • Втора Баня-тоалетна за тристайните и четиристайните жилища
 • Складово пространство (дрешник)
 • Балкон

Проектът осигурява необходимия брой от 50 места за паркиране и гариране както следва:

 • На ниво терен – 29бр., посредством 13 бр. системи за паркиране на две нива;
 • В подземен етаж – 21 бр., разположени в самостоятелно обособени гаражи;

СТРОИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Конструкцията на сградата е скелетно-безредова, с вертикални носещи елементи от стоманобетонни колони и шайби. Ограждащите стени се изпълняват от тухли 25 см с топлоизолация от ESP 15 см. Вътрешните преградни стени са с дебелина 12 см и се изпълняват от тухлена зидария. Покривните и фасадните плоскости ще бъдат изпълнени със съответните изолации и мазилки, осигуряващи комфорт на обитаване, цялост и дълговечност на конструкцията. Интериорното оформление е предмет на отделен проект.

Сградата ще бъде газифицирана. Всяко жилище ще има направена разводка за индивидуално газово котле на терасата. Посредством него се осигурява битова гореща вода за потребителите. Отоплението е чрез радиатори с топлоносител гореща вода, захранвана от котлите. Климатизацията на жилищата може да бъде осъществена чрез разполагане на климатици в дневните. За целта е предвиден монтаж на разводка с фиксирано място за външното тяло на системата. Отоплението на баните през зимата се осигурява от електрически отоплителни  тела за стенно окачване.

Водоснабдяването на обекта за битово-питейни нужди ще е от площадков водопровод. Захранването на приборите с топла вода за отделните консуматори ще е индивидуално, посредством обемни водонагреватели – газови котлета, монтирани на терасите. Предвижда се изграждането на инсталации за студена и топла вода. Измерването на изразходваната вода за всеки консуматор ще е с индивидуални водомерни възли с импулсни изводи за дистанционно отчитане. Заустването на битовите и дъждовни води от сградата ще става в уличната канализация.

Проектът третира следните вътрешни електроинсталации: осветителна, силова, звънчева, телевизионна, гръмоотводна и заземителна. Предвижда се необходимата нормативна осветеност, съгласно Българския държавен стандарт.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкцията на сградата е проектирана като монолитна стоманобетонна. Плочите са решени като безгредови с дебелина 22 см. Оразмерени са чрез числен модел по метода на крайните елементи, като еластична мембрана, недеформируема в равнината си, точково подпряна на колоните и линейно на шайбите. За поемане на продънването над колоните са конструирани кобилици от армировъчна стомана. Фундирането на жилищната сграда е решено с фундаментна плоча с дебелина 60см.  Оразмеряването е извършено в средата на Винклеров модел за земна основа с константа 25 MN/м3 за основни комбинации и 90 MN/м3 за особени комбинации. В сеизмично отношение сградата е осигурена посредством стоманобетонни шайби и стоманобетонни ядра. За целта е съставен числен изчислителен модел (3D) по метода на крайните елементи. Получените усилия от земетръс са комбинирани с знак + и – с натоварването от статични товари за получаване на най-неблагоприятна комбинация. Сградата е осигурена за сеизмично въздействие от IX степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник с Кс=0,27. В конструкцията на сградата са използвани високоякостен бетон с клас C20/25 и армировъчна стомана B500.

ВиК

Водопроводна инсталация:

Захранването с вода за битово-питейни нужди е от уличен водопровод по отделен проект. Водопроводното отклонение за сградата ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност DN75, положени на дълбочини, съгласно нормативните изисквания - 1.50м под асфалтов път и 1.20м под тревна площ. Тръбите ще се положат във вертикален неплътно укрепен изкоп. Изразходваното водно количество за сградата ще се отчита чрез водомерен възел, разположен във водомерна шахта на до 2м от регулационната линия на обекта, разработен по отделен проект. На отклоненията от вертикалите за всеки апартамент е предвидено да бъдат монтирани апартаментни водомери за студена вода, qn=1.5 м3/ч с импулсен извод за дистанционно отчитане.

Заустването на отпадъчните води от сградата ще е в съществуваща канализация Ф800 Бетонови тръби , посредством СКО DN250 PVC-U тръби чрез ревизионна шахта. Изразходваното водно количество за сградата ще се отчита чрез водомерен възел, разположен във водомерна шахта, разположена на до 2м от регулационната линия на обекта. Водомерният възел е по отделен проект. На отклоненията от вертикалите за всеки апартамент е предвидено да бъдат монтирани апартаментни  водомери за студена вода, qn=1.5 м3/ч с импулсен извод за дистанционно отчитане. Всеки един индивидуален водомерен възел включва спирателен кран, водомер за 1.5м3/ч и възвратна клапа.

Канализационна инсталация:

Заустването на битовите отпадъчни и дъждовни води от сградата е в съществуваща канализация Ф800 Бетонови тръби и е посредством сградно канализационно отклонение DN250 PVC-U тръби . Заустването е посредством ревизионна шахта. Определянето на отпадъчните водни количества е на базата на действащите нормативни документи. Вертикалните канализационни клонове са от PР тръби. По височината им са предвидени ревизионни отвори на първи, последен и през 3 етажа. Отвеждането на битовите отпадъчни и дъждовни води от сградата е с помощта на окачена хоризонтална канализационна инсталация. Хоризонталната окачена канализационна мрежа  ще се изпълни от PVC-U тръби и фасонни части. Вертикалните канализационни клонове излизат на 30см над покрива с цел вентилация на канализацията. Част от ВКК завършват с противовакуумни клапи,означени на чертежите. Предвидено е странично оттичане на клозетните седала , а за подовите сифони в санитарните помещения на апартаментите-DN50 със странично оттичане и воден затвор.

Отвеждането на дъждовните води ще става с помощта на външни водосточни тръби, част от които на партерно ниво влизат в сградната хоризонтална окачена канализация. Заустването на водосточните тръби в окачената канализация става посредством клапи против миризми монтирани във вертикалите.

Отводняването на прилежащия терен е посредством линейни отводнители. Точното им местоположение е съгласно проект част Вертикална планировка.

Отпадните води от паркинга на обекта преминават през локално пречиствателно съоръжение за нефтопродукти-сепаратор, разположен на указаното на чертежа място, след който се заустват в площадковата вкопана хоризонтална мрежа. Предвиденият сепаратор за нефтопродукти е за 10 л/с с дълбока калова яма.

Изпълнение на водопроводната и канализационната инсталации

Инсталацията за студена вода – вертикали и разпределителна мрежа, ще се изгради от полипропиленови Stabi тръби. Инсталацията за топла вода, положена в стените на санитарните помещения ще се изгради от полипропиленови тръби PN20, а тази за студена вода от полипропиленови тръби PN 16. Вертикалните водопроводни клонове ще се изолират с изолация 9мм, а разпределителната мрежа с изолация 13мм. Разпределителната водопроводна инсталация за БПН и ППН ще се разположи окачено на сутеренно ниво.

Отклоненията от ВВК за апартаментните санитарни възли са на височина 0.98 м от кота готов под за студена вода. Разпределителната инсталация в санитарните възли следва да се положи в стените на помещенията и да е на височина 0.63м от кота готов под за топла вода и 0.48м за студена вода. Височините на монтаж на санитарните арматури от кота готов под е както следва:

-смесителна батерия за тоалетна мивка-стояща-0.85м

-смесителна батерия за кухненска мивка-стояща-0.85м

-смесителна батерия за душ-стенна-1.00м

-спирателен кран за клозетно казанче- 0.60м

-секретни спирателни кранове 1/2” на 3/8” за стоящи батерии-0.55м

Канализационната инсталация в санитарните помещения следва да се изпълни от PР тръби и фасонни части. Окачената канализационна мрежа следва да се изпълни от PVC-U тръби и фасонни части. По височината на ВКК на височина 0.80м от кота готов под на първи, последен и през три етажа се предвижда монтирането на ревизионни отвори. ВКК излизат на 30см над покрива за вентилация. Над покрива ВКК следва да се обзидат и над обзиждането да се монтират вентилационни шапки.

Предвидените клозетни седала са със странично оттичане, подовите сифони в санитарните помещения на апартаментите са DN50 със странично оттичане и воден затвор. Вертикалните канализационни клонове за дъждовни води, разположени по фасадата на сградата следва да се изпълнят от РP тръби и да се разположат в изолацията на сградата. По височината на водосточните тръби се предвижда монтирането на ревизионни отвори на първи и последен етаж.

ЕЛЕКТРО

Външно електрозахранване

Присъединяването на сградата към електрическата мрежа ще се осъществи съгласно становище на ЕРП до ГЕТ- двусекционно, разположени на фасадата на сградата в специално обособена ниша със свободен достъп отвън. Присъединяването ще се извърши с кабел тип САВТ 3х120+70mm2. В главно електрическо табло ще се монтират 45 броя нови монофазни и 2 броя нови трифазни електромери 10/60A с автоматични предпазители 63А. Работната мощност на обекта ще бъде 270,60 kW.

Вътрешни инсталации

От главно електрическо табло ще бъдат захранени радиално всички разпределителни табла, откъдето следва да бъдат захранени всички консуматори - осветителни тела, контакти и др. Инсталацията в сградата ще се изпълнява с проводник ПВВМ положен в мазилката.

В главно електрическо табло е обособена шина общи консуматори, от която са захранени, осветлението на коридори и стълбища, асансьори, осветлението за гаражите, както и ролетната врата за достъп до гаражната зона.

С оглед правилното разпределение на консуматорите в апартаментните, разпределителни тела ще са обособени съответния брой токови кръгове. Всички предпазители ще са автоматични, бързодействащи, с оглед увеличаване на противопожарната безопасност.

За инсталационните изводи в баните, както и свободните контакти предпазителите ще да бъдат с дефектно-токова защита.

Инсталацията за контактите ще се изпълнява с проводник със сечение 3x2,5mm2, като задължително се прави зануляване, а инсталацията за осветлението ще се изпълнява с проводник със сечение 3х1,5mm2.

Всички аплици ще се монтират на височина 2,0m от кота готов под. Всички контакти в помещенията и коридорите ще се монтират на височина 0,4m от кота готов под, а тези в кухнята на 0,7 m или на 1,35 m от кота готов под. В спалните, ключовете и контактите ще се монтират в средата на нощното шкафче на височина 0,6 m, на една рамка плътно един до друг. Това важи също и за слаботоковите излази- телефонни розетки и излази за телевизор.

Разположението на осветителните тела в помещенията ще бъде съобразено с интериора, функцията на помещенията и вижданията на архитекта. Управлението им ще става с обикновени и серийни ключове, а по коридорите и преходните зони с девиаторни. В стълбищната клетка и общите части осветлението ще се управлява с датчици за движение. Осветлението на сградата ще бъде решено до голяма степен с КЛЛ. Светодиодните енергоспестяващи осветителни тела ще бъдат снабдени с електронна пусково-регулираща апаратура. Когато на едно място са показани повече от един ключа, те ще бъдат монтирани плътно един до друг на една рамка. В баните и на терасите осветителните тела ще бъдат противовлажно изпълнение, а ключовете ще бъдат монтирани извън влажните помещения. Контактите в тези помещения ще бъдат с вградена дефектно-токова защита.

Захранване на гаражи

Гаражите на кота -3,10м се захранват с отделни кабели тип СВТ 3х2.5мм2 до собствено разпределително табло от шина общи консуматори в главно електрическо табло. При необходимост всяко от гаражните разпределителни табла може да бъде презахранено от съответният електромер на дадено етажно разпределително табло. Всяко от гаражните разпределителни табла е обособено с един главен предпазител и при необходимост може да бъде изградена шина с предпазители за захранване на различни консуматори- контакти, гаражна врата и други.

Осветление на околоблокови пространства

В проекта е предвидено изграждане на околоблоково параметрично осветление от независими от електрическата мрежа, автономни, соларно зареждаеми улични лампи с елетрондиодно осветление. Лампите ще са с автоматичен датчик и ще се включват самостоятелно с намаляване на естествената осветяемост. Лампите ще се зареждат денем от монтиран върху тях соларен панел, който ще захранва собствена литиево-йонна хибрид батерия, монтирана във височина, непоредствено под лампата. Това осветление няма да формира разходи за общи части на бъдещите собственици на имотите.

Евакуационно осветление

По коридорите и стълбищата на сградата се предвижда да бъдат инсталирани евакуационни осветители. Това са осветители с акумулаторна батерия и луминесцентна лампа 8W, снабдени с надпис “EXIT” и стрелка оказваща посоката или символ на “бягащо човече” и стрелка, оказваща посоката на движение. Те са захранени от отделен токов кръг директно от главно електрическо табло и се включват при отпадане на напрежението.

Слаботокови инсталации

Всички излази на слаботоковите инсталации да бъдат монтирани минимум на 0.3м от силнотокови излази или съответните такива да бъдат екранирани с цел премахване на смущения. Кабелите за слаботоковите инсталации се полагат в гофрирана PVC тръба Ф23мм. Във всяка жилищна единица ще се обособи разпределително табло за слаботоковите инсталации, а кабелите оттам ще минават през вертикален щранг до комуникационен шкаф, разположен в близост до главно електрическо табло.

Ще бъдат изпълнени следните слаботокови инсталации:

Телефонна и интернет инсталация- с кабел UTP4x 2x0,35mm2;

Телевизионна инсталация- с кабел РК75;

Звънчева и домофонна инсталация- с кабел FTP4x 2x0,50mm2;

Мълниеотводна и гръмозащитна инсталация

Мълниеотводната и гръмозащитната инсталация на сградата ще се състои от 1 бр. мълниезащитна уредба, разположена на покрива на сградата, с използването на активен мълниеприемник с изпреварващо действие м. ES-SAT250 / 1 бр. приемник за всяка уредба/ Стандарт на ЕО UNE 21186 и NF17102 с радиус на защитната сфера 78 м или 156 м диаметър при височина на носещия прът на токоотвода / мачта / 5 м./ с време на изпреварване 60 µs, данни съгласно указанията посочени в номограмите на производителя, във връзка с чл.86 ал.3 от Наредба 4/2010 г./ и при ниво на защита III.

За всяка от двете мълниеотводни уредби токоотвите са два, екструдирани алуминиеви проводници Ф8мм с PVC изолация, разположени под топлоизолацията и защитени с вертикална лента от каменна вата с ширина 20 см/ чл.123 от Наредба 4/2010 г./ Всяка уредба включва и 4 бр. заземители, стоманени с медно покритие 14/2000 мм EC142.OUNE202006 стандарт ЕО UNE A-42 B, по два за всеки от тоководите, които са взаимно свързани с поцинкована шина 40/4мм. В случай че не се постигне съпротивление на заземителите по-малко или равно на 10 Ω / от Наредба 4/2010 г./се предвижда увеличаване броя на взаимносвързаните заземители.

Пожарна безопасност

Конструкцията на сградата е негорима. Пътищата за евакуация ще са обозначени с евакуационни осветители. Стълбищната клетка е осветена с осветителни тела с КЛЛ и фасадни прозорци и е отделена от етажните коридори с пожарозащитни, самозатварящи се врати с огнеустойчимост не по-малка от ЕI 30. Предвидени са евакуационни осветители и при смяна на нивата. Инсталацията е положена под мазилката и преходите на кабелите през стените се запълват с негорима консистенция. Главното електрическо табло е метално фалтово заключваемо.

Безопасност, хигиена на труда

В режима на експлоатация на обекта е възможно поражение от електрически ток в следствие докосване на тоководещи части или обгаряния вследствие на дъги или пробив на изолацията или къси съединения.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ОПАСНОСТИ:

За осигуряване на безопасност и хигиена на труда, както и пожарна безопасност, в експлоатацията на обекта са взети следните мерки:

конструкцията на помещенията е масивна и с монолитно изпълнение.

 • помещенията имат размери и разположение, позволяващи правилното монтиране и разполагане на всички инсталации и съоръжения.
 • осветеността на помещенията е съобразена с нормите за средна осветеност.
 • таблата са фалтови, метални, заключваеми и се монтират на стена.
 • връзката на входящите и изходящите проводници става посредством кабелни обувки, а за малките сечения с ухо и винтово съединение.
 • да се спазва минимално разстояние 0,3м между елементите на ел. инсталациите и ОВ и ВиК инсталациите.
 • при работа по ел. инсталацията да се изключва от таблото съответния токов кръг.
 • при използването на подвижни стълби да се взимат и допълнителни предохранителни мерки за безопасност.

ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

Сградна газова инсталация е предвидена с 100 mbar- дворна мрежа- от ГРТ 4/0,1 bar (по друг проект) до табло газ с централен спирателен кран. Сградна газопроводна инсталация 100 mbar е в общи части, захранваща 45 (четиридесет и пет) броя индивидуални газорегулаторни и измервателни  табла. Ще бъдат изградени четиридесет и пет индивидуални сградни газопроводни инсталации 22 mbar, съгласно броя на подобектите по част АРХ., захранващи четиридесет и пет двуконтурни газови котли до 24 kW (съгласно част ОВ) със затворена камера за отопление и битово горещо водоснабдяване (БГВ). Задължителна е и аварийна газ сигнализация за всяка индивидуална СГИ 22 mbar.

СГИ за обекта са вътрешните газови инсталации на потребителите в отделните имоти, която започва след средствата за измерване на природния газ - собственост на газоразпределителното предприятие, както и дворната мрежа и газовата инсталация в общите части на сградата, захранваща отделните газови инсталации на потребителите.

В проекта СГИ са разделени според работното им налягане, както следва:

 • 100 mbar – дворна мрежа и в общи части на сградата;
 • 22 mbar за захранване на апартаментите.

ГАЗОВИ УРЕДИ

Газов котел кондензен тип до 24 kW, двуконтурен, със затворена камера. Котлите са предназначени да осигуряват битово горещо водоснабдяване (БГВ) и отопление. Газовите котли са с коаксиално димоотвеждане и са разположени в топлоизолирани шкафове на балконите на съответните апартаменти. Типови технически характеристики на двуконтурни котли 24 kW със затворена камера. Газов котел тип С за производство на топла вода за отопление и битово горещо водоснабдяване със затворена камера и вентилатор, получаващ въздух за горене и изхвърлящ продуктите на горене посредством коаксиален димоход.

Консумация на природен газ - 2,7 Stm3/h;

Ефективност при номинална толинна мощност (80/60 °С) – 96,3%;

Ефективност при 30% натоварване (80/60 °С) – 103,3%;

Ефективност при номинална толинна мощност (40/30 °С) – 104,6%;

Ефективност при 30% натоварване (40/30 °С) – 109,1%;

Дебит на топлата санитарна вода при DТ=30°С – 12,2 l/min;

Коаксиален димоход: Ø100/Ø60 mm

Диаметър на тръбопроводите за санитарна вода - ½”;

Диаметър на тръбопроводите за отопление - ¾”;

Диаметър на тръбопровода за газ – ¾”;

Ел. Захранване - 230 V, 50Hz, 170 W.

Вентилация на газов котел тип С със затворена камера

Предвидените газови котли за отделите подобекти (апартаменти) са с изолирана от шкафа на монтаж горивна камера. Шкафът, в който се намира газовия котел, не се нуждае от допълнителна вентилация, тъй като захранването му с въздух за горене се осигурява през коаксиален димоход директно от атмосферата.

Димоотвеждане на газов котел тип С със затворена камера

Отвеждането на продуктите на горене от горивната камера на газовия котел за отделните подобекти (апартаменти) се осигурява през коаксиалния димоход и през фасада на сградата - директно в атмосферата.

Димоотводите на газовите котли се монтират на минимум 250 mm под тавана и съгласно конкретните изисквания на производителя. Хоризонталният участък на димоотвода трябва да има наклон навътре, в съответствие с инструкциите за монтаж на производителя.

СГРАДНА ГАЗОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 100 mbar

Захранването на сградата се осъществява от уличната газоразпределителна мрежа (ГРМ), която е с работно налягане Рраб.=4,0 bar. Газорегулаторното табло (ГРТ) се намира на границата на имота и връзката му с градската ГРМ са по друг проект и се изпълнява от газоразпределителното предприятие. СГИ 100 mbar, след ГРТ до Табло с централен спирателен кран (ТЦСК) за обекта, се изпълнява подземно от полиетиленови тръби висока плътност- PE-HD 100, SDR11, Æ90х8,5 и стоманени тръби безшевни Æ88,9х4,0 по БДС EN 10208, съгласно чертежи. Дълбочината на полагане на подземния газопровод се изпълнява на минимум 0,8m от котата на терена. ТЦСК се изпълнява на западната фасада на сградата. В ТЦСК са разположени централен спирателен кран 3” за обекта и разглобяема връзка след него. След ТЦСК, СГИ 100mbar се изпълнява от стоманени тръби безшевни Æ88,9х4,0; Æ76,1х4,0; Æ60,3х3,6; Æ48,3х3,6; Æ42,3х3,6 и Æ26,9х3,2 по БДС EN 10208. Развива се в общи части на сградата, последователно през стълбището на сутерена и вертикално за захранване на етажните табла газ (ЕТГ). В общите части на сградата, в участъка след ТЦСК до ЕТГ тръбите се монтират в газоплътен по отношение на връзка със стълбището „куфар “, който е част от осигурената естествена вентилация на СГИ 100mbar. В отделните ЕТГ са разположени газорегулаторните и измервателни табла за отделните подобекти (апартаменти) на съответния етаж. СГИ 100 mbar в сградата (след ТЦСК) се вентилира общо и се изпълнява без пряката връзка с въздуха на стълбището или други зони в нея. За целта на западната фасада се монтира неподвижна жалузийна решетка (НЖР), след което СГИ се разполага в инсталационен „куфар“, който прави връзка с ЕТГ (чертеж 01-02/03 и 01-03/03). „Куфарът” се изработва от негорим гипскартон с дебелина h=2.5mm. ЕТГ се вентилират през плочите на етажите на сградата и през покрива – директно в атмосферата. Отворите в плочите за осигуряване на естествената вентилация са с размери: 250x200mm на входа за вертикалния участък, 1250х300mm на отделните етажи и 150x150mm през покрива на сградата. Вратите на ЕТГ са от негорим материал. За монтажа на стоманените тръби от СГИ 100 mbar да се използват закрепващи скоби с изолиращи елементи. След заваряването и монтажа им на скоби, тръбите се обработват с грунд и боядисват, за защита от корозия. СГИ с Рраб=100 mbar завършва със спирателен кран и продухвателна свещ след него, която се извежда през покрива на сградата.

Хидравлично оразмеряване на СГИ 100 mbar

За оразмеряване на СГИ 100 mbar е извършен хидравличен разчет със съответните дебити природен газ по методика, създадена на базата на “Технически правила за газови инсталации” – DWGV-TRGI от 1996 г. Приета е консумация за цялата жилищна сграда от 68,8 Stm3/h с отчитане на коефициент на едновременност. Изборът на диаметрите е направен така, че загубата на налягане от линейни и местни съпротивления в най-неблагоприятната точка на инсталацията да не бъде повече от 10% и скоростта на газа да не надвишава 6 m/s.

ИНДИВИДУАЛНИ ГАЗОРЕГУЛИРАЩИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТАБЛА

Понижаването на налягането от 100 на 22 mbar и захранването на индивидуалните сградни газопроводни инсталации се осъществява от газорегулиращи и измервателни съоръжения, състоящи се от: Стабилизатор 100/22 mbar, 10 Stm3/h и разходомер за газ G4.

ИНДИВИДУАЛНИ СГРАДНИ ГАЗОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ 22 mbar

Началото на СГИ 22 mbar е от изходния щуцер на средството за търговско измерване (разходомер за газ). Същите са предвидени да се изпълнят от медни тръби твърди по БДС EN 1773-84 и EN 1057 с диаметри и дебелини съгласно технологичните схеми по чертежи от 05-01/06 до 05-06/06 и аксонометричните схеми по чертежи от 06-01/45 до 06-45/45.

За присъединяване на тръбите с фасонните елементи се използват два метода: спояване с твърд сребърен припой и пресфитинги специфицирани за газови инсталации. След ЕТГ тръбите се монтират под замазка/мазилка до газовите уреди, съгласно нормативните изисквания. Дебелината на замазка/мазилка над горната образуваща на медни тръби е минимум 15mm. За защита от корозия, преди да се положат в подова замазка или под мазилка, тръбите задължително се изолират с изолационна лента.

Хидравлично оразмеряване на индивидуалните СГИ

За оразмеряване на индивидуалните сградни газопроводни инсталации е извършен хидравличен разчет по методика, създадена на базата на “Технически правила за газови инсталации” – DWGV-TRGI от 1996 г., в т.ч. с отчитане на коефициенти на едновременност. Приетата средна консумация е до q max=2,7 Stm3/h за апартамент с газов котел с мощност до 24 kW. Изборът на диаметрите е направен така, че загубата на налягане от линейни и местни съпротивления в най-неблагоприятната точка на инсталацията да не бъде повече от 2 mbar при входно налягане 20 mbar и скоростта да не надвишава 6 m/s.

АВАРИЙНА ГАЗСИГНАЛИЗАЦИЯ

Осъществява се с монтаж на газсигнализатор с датчик в Ex изпълнение. Централата на газсигнализатора се монтира в общите части на етажната площадка на кота ±0,00, а датчика над последните инсталирани съоръжения в ЕТГ над крана за продухвателната свещ. Газсигнализаторът не управлява оборудване за прекъсване на газоподаването, а сигнализира при наличие на метан. Сигнализацията е светлинна и звукова, като при задействане, газсигнализаторът изпраща съобщения за това до заинтересовани лица.

При неконтролирано изтичане на газ в помещенията с газоползващи уреди или газопроводи, при достигане на 10% от долната граница на взривяемост се задейства аварийна газсигнализация. При достигане на 20% от долната граница на взривяемост, газсигнализаторът подава управляващ сигнал към управляван от него електромагнитен  вентил, който прекъсва газоподаването за съответния обект. Възстановяването на газозахранването става само с ръчно рестартиране на електромагнитния вентил (ЕМВ), след проверка и отстраняване на констатираните повреди по газопроводната инсталация и газовите уреди от специализиран обслужващ персонал.

Аварийната газсигнализация се осъществява се чрез монтаж на:

един двустъпален газсигнализатор /ГС/ за битови нужди с вграден датчик, закрепен над съответен газов котел, съгласно инструкция за монтаж от производителя; електромагнитен вентил- нормално затворен или нормално отворен. ЕМВ се управлява от съответен газсигнализатор. По този начин се гарантира пълно прекъсване на газоподаването към съответния обект. Отделен предпазител, предназначен да захранва съответния битов газов уред и газсигнализатора. Проводник между газсигнализатора и електромагнитния вентил, осигуряващ управлаващия сигнал.

ОВК

Отопление и климатизация:

За създаване на необходимото нормативно качество на обитаемата среда е предвидено отопление на апартаментите посредством стенни водогрейни газови котли двуконтурни. Всички котли са предвидени да обработват топлоносителят за отоплителните инсталации, както и за загряване на вода за БГВ. Всички котли ще бъдат за външен монтаж окомплектовани с термошкаф, противозамръзващ комплект при отрицателни външни температури, коаксиален комини за пресен въздух и за изгорелите газове, циркулационна помпа, разширителен съд, предпазна и спирателна арматура. Тръбната разводка от котела към разпределителната кутия, попадаща извън сградата ще се изолира с топлоизолация k-flex с дебелина 19мм. Изхвърлянето на отработените газове ще става на фасадата на сградата. При избора на температурите за помещенията са спазени действащите норми, като температурите са избрани съобразено с предназначението на помещенията. За сградата предвиденото отопление е посредством алуминиеви радиатори с височина Н350 и Н800, баните в сградата ще се отопляват с лири. Към всички отоплителни тела е предвидено да са окомплектовани с автоматични обезвъздушители, радиаторни вентили с термо глава и секретни радиаторни вентили. Всички отоплителни тела ще се монтират на местата посочени в техническият проект. Монтажа на отоплителните тела да се извърши хоризонтално на съответните конзоли към стените на помещенията. Захранването на отоплителните тела да се изпълни от полиетиленови тръби с алуминиева вложка ф 16х2 в подовата замазка. Всички гъвкави тръби ф16х2 се полагат в гофриран шлаух ф23, като при преминаванията през вратите се защитават с тръба 1". Апартаментните колектори са оборудвани със сферични вентили, автоматични обезвъздушители, кранче за изтакане, мини сферични кранове за всяко отклонение към отоплителните тела и адаптери ф16-1/2”. Колекторите ще се монтират в колекторни кутии за вграждане.

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

По задание на инвеститора в дневните е предвидена климатизация посредством климатици „сплит“ ситеми. Тези системи работят с директно изпарение на хладилния агент, като всичките са термопомпи с инверторно управление на компресорите. Този тип климатични инсталации предлагат и възможност за отопление през зимния сезон и охлаждане през летния сезон. Единичният “Сплит” се състои от едно вътрешно и едно външно тяло за помещението. Вътрешното и външно тяло са свързани по между си с медни тръби. Климатизаторите са с дистанционно управление. Външните тела да се монтират според посочените в плановете места. Вътрешните тела са за високостенен монтаж. Тръбните връзки между вътрешното и външно тяло да се топлоизолират и заедно с ел. кабела и дренажа ф20 да се прикрепят в улей в стената и/или в изолацията на фасадата до външното тяло. Дренажът от вътрешното тяло е ф20мм. Кондензът от вътрешните тела се отвежда към вертикални щрангове към най близкият водосток /по ВиК проект/.

Вентилация:

СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ГАРАЖИ:

Предвидената вентилация на гаражите е изчислена на база 3 кратен въздухообмен. Предвидената вентилация е с канален вентилатор с дебит 5600м3/ч и напор 300Ра. Засмукаването на въздуха от помещението е 50% от долната зона през спусъци през правоъгълни вентилационни решетки, монтирани на въздуховода на 30см от КГП и 50% от горната зона. Транспортирането на въздуховода до изхвърлянето на фасадата е с въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм. При преминаването на въздуховодите през стени ще се монтират противопожарни клапи с размера на въздуховода в съответния участък. Компенсацията на въздуха се осъществява през отваряеми врати и фуги.

ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ И КУХНИ

За санитарните възли се предвижда смукателна вентилация посредством битови вентилатори с дебит L=90 m3/h, осигуряващи изтеглянето на необходимото количество въздух, което е 90 m3/h определено на база наредба и изхвърлянето му над покрива на сградата през вертикален клон Ø160. Транспортирането на замърсеният въздух до покрива на сградата става по PVC въздуховоди ф110 от всяка тоалетна, като преди всяка следваща баня се включва към тръба ф 160 /колекторна/.

За кухните нормативното количество въздух което трябва да се изхвърли е L=180m3/h, което се постига с аспиратори със съответният дебит. Изхвърлянето на въздуха става през зидани комини.

ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

По своето функционално предназначение, сградата се класифицира към клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф1.3, съгласно таблица № 1 към чл. 8 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП. Изцяло стоманобетонната конструкция на сградата е негорима. Не се използват метални и дървени носещи елементи. Достъпът до покрива на сградата се осигурява чрез изход от стълбищната клетка на последното ниво посредством покривен люк. Евакуационното стълбище е естествено осветени от западната фасада с площ >5% от площта на стълбищната клетка, в съответствие с изискванията на чл. 50 от НСТПНОБП. Стълбището на сградата е отделено от етажните коридори в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 от НСТПНОБП. Широчината на стълбищните рамена е 1.20 м. Крайния евакуационен изход на сградата е с врата отварящи се по посока на евакуацията с размери 120/220, което е в съответствие с изискванията на чл.41 от НСТПНОБП.

РЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Външните пешеходните пространства и  входни и комуникационни пространства в сградата са съобразени с изискванията на Наредба №4 за ПИПССИДСНВХУ. Съгласно чл.35(02) от Наредба №4 е осигурено жилище за хора с увреждане на кота +2.90, апартамент А02. В рамките на УПИ VII-64 е осигурено достъпно място за паркиране съгласно чл. 19(1), т.2 от Наредба №4 за ПИПССИДСНВХУ.